Loading: 0%
Đại lý thủ tục hải quan

- Với chứng nhận Đại lý hải quan được cấp bởi Tổng cục hải quan -  NPV có thể đại diện cho khách hàng  để khai báo hải quan, giảm thời gian khai báo hàng hóa đến mức thấp nhất
- NPV cung cấp dịch vụ tốt nhất và hiệu quả nhất với phần mềm khai báo hải quan được cập nhật thường xuyên
- NPV có mối liên hệ tốt đẹp với đội ngũ hải quan, điều này đặc biệt hữu ích trong việc theo dõi tình hình và xử lý hàng hóa

Share:
Copyright © 2019 NPV Express & Logistics.
All rights reserved | Designed by Web4G